Disclaimer, Privacy & Cookies

 

Toepassing recht

Op deze website, disclaimer en algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Contact
Als u vragen heeft over onze voorwaarden, privacy, disclaimer of cookies of als u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op per mail via info@bcdeleutigekrabben.nl of vul het contactformulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden.

 


Disclaimer

Voor het bezoek en gebruik van bcdeleutigekrabben.nl is deze disclaimer van toepassing. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. bcdeleutigekrabben.nl kan de bepalingen in deze disclaimer zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website. Raadpleeg deze disclaimer dus regelmatig om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

B.C. de Leutige Krabben aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van bcdeleutigekrabben.nl. B.C. de Leutige Krabben is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik (van informatie) van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site van B.C. de Leutige Krabben te kunnen raadplegen.

Inhoud
B.C. de Leutige Krabben kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en/of diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ondanks de hoge kwaliteitseisen, zorg en aandacht die de B.C. de Leutige Krabben aan de samenstelling en inhoud van bcdeleutigekrabben.nl besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd incompleet of onjuist is. Vermeldingen van organisaties en bedrijven in onze database, evenals vermeldingen van activiteiten in onze activiteitenkalender zijn op voorspraak van derden en direct betrokkenen. B.C. de Leutige Krabben is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden dan wel onvolkomenheden, noch voor enigerlei (financiële) gevolgen hiervan.

Aangeboden informatie door derde partijen

Binnen de website wordt diverse informatie door derde partijen geplaatst. Tevens wordt er binnen de website via links doorverwezen naar websites van derde partijen. B.C. de Leutige Krabben aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud die geplaatst wordt door derde partijen, zowel binnen deze website als op websites waar via links naar doorverwezen wordt. 

Beschikbaarheid
B.C. de Leutige Krabben zal zich naar beste inspannen om publicatie van deze website mogelijk te maken. B.C. de Leutige Krabben is niet verantwoordelijk voor technische storingen die inherent zijn aan het gebruik van internet als medium. Sponsors hebben geen recht op teruggave van (een deel van) het door hen betaalde (sponsor)geld indien B.C. de Leutige Krabben gedurende een of meerdere dagen niet of nauwelijks oproepbaar, dan wel te raadplegen is.

Beeldrecht
Al het fotomateriaal dat gebruikt wordt door B.C. de Leutige Krabben is of het eigendom van B.C. de Leutige Krabben , of wel wordt gebruikt met uitdrukkelijke toestemming van rechthebbende.
Gebruik van fotomateriaal kan slechts middels schriftelijke toestemming van B.C. de Leutige Krabben.

Linken
Linken en verwijzen naar pagina's van B.C. de Leutige Krabben op internet en sociale media is in beginsel toegestaan. De vereniging stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld. Gebruik van de inhoud van bcdeleutigekrabben.nl ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan, tenzij alleen de artikelkop is overgenomen, gebruik wordt gemaakt van een door B.C. de Leutige Krabben beschikbaar gestelde nieuwsbericht en de kop voorzien is van duidelijke bronvermelding. Framed of inline linken naar websites van B.C. de Leutige Krabben, waarbij de content van B.C. de Leutige Krabben opent in een vreemde omgeving, is niet toegestaan.

Toepassing recht

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.


Privacy beleid

B.C. de Leutige-Krabben (gezamenlijk "Naam winkel verkoper", "wij", "we", "ons" en "gegevensbeheerder") respecteert uw privacy. Wij garanderen dat uw privacy wordt beschermd tijdens het gebruik van onze Website of bij het plaatsen van online bestellingen bij ons.

B.C. de Leutige-Krabben biedt u goederen en diensten en is de gegevensbeheerder van de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u goederen bestelt.
U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van B.C. de Leutige-Krabben via het contactformulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden.

Dit privacybeleid beschrijft hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u een bezoek brengt aan of een aankoop doet bij b-c-de-leutige-krabben.sumupstore.com (de "Website").

Persoonsgegevens die we verzamelen

Wanneer u een aankoop doet of probeert een aankoop te doen via de Website, verzamelen we bepaalde gegevens van u, waaronder uw naam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie, e-mailadres en telefoonnummer. We verwijzen naar deze informatie als "Bestelinformatie".

Wanneer u de Website bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde gegevens over uw apparaat, inclusief informatie over uw webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Bovendien verzamelen we, terwijl u door de Website bladert, informatie over de afzonderlijke webpagina's of producten die u bekijkt, wat en welke websites of zoektermen u naar de Website hebben verwezen, en informatie over hoe u de website gebruikt. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als "Apparaatinformatie".

We verzamelen Apparaatinformatie met behulp van de volgende technologieën:
- "Cookies" zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en bevatten vaak een anonieme unieke identificatie. Ga voor meer informatie over cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen naar http://www.allaboutcookies.org.
- "Logbestanden" volgen acties die plaatsvinden op de Website en verzamelen gegevens zoals uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende/afsluitende pagina's en datum-/tijdstempels.
- "Webbeacons", "tags" en "pixels" zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe u door de Website bladert.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bcdeleutigekrabben.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?

We gebruiken de Bestelinformatie die we verzamelen om bestellingen die via en met de Website zijn geplaatst te voldoen (inclusief het verwerken van uw betalingsgegevens, maatregelen treffen voor verzending en het verstrekken van facturen en/of orderbevestigingen). Daarnaast gebruiken we deze Bestelinformatie om:
- met u te communiceren;
- bestellingen op potentieel risico of fraude te controleren; en
- om u, in overeenstemming met de voorkeuren die u met ons heeft gedeeld, informatie te verstrekken of advertenties te tonen met betrekking tot onze producten of diensten.

We verwerken uw gegevens om te voldoen aan de contracten die we mogelijk met u hebben (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst via de Website), of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen die hierboven zijn vermeld na te streven.

We gebruiken de Apparaatinformatie die we verzamelen om te controleren op potentieel risico en fraude (met name uw IP-adres), en meer in het algemeen, om onze Website te verbeteren en optimaliseren (bijvoorbeeld door analyses te genereren over hoe onze klanten door de Website bladeren, de Website gebruiken en om het succes van onze marketing- en reclamecampagnes te beoordelen).

Uw persoonlijke informatie delen

We delen uw persoonlijke informatie met derden om ons in staat te stellen uw persoonlijke informatie te gebruiken, zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld: we gebruiken Mollie Payments en Jouwweb.com om onze webwinkel mogelijk te maken. Ook gebruiken we Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Website gebruiken - hier kunt u meer lezen over hoe Google uw persoonlijke informatie gebruikt: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt zich hier ook afmelden voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

We kunnen informatie delen met dienstverleners onder contract die ons op sommige gebieden helpen met onze bedrijfsactiviteiten. Onze contracten schrijven voor dat deze dienstverleners uw informatie alleen gebruiken in verband met de diensten die ze voor ons uitvoeren en niet voor hun eigen of extra voordeel.

Ten slotte kunnen we uw persoonlijke informatie ook delen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel en/of ander wettelijk verzoek om informatie die we ontvangen, of om onze rechten anderszins te beschermen.

Internationale informatieoverdracht

We kunnen informatie die over u is verzameld, overdragen aan derden die namens ons handelen en die zich kunnen bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") of landen waarvan de Europese Commissie van mening is dat ze een toereikende gegevensbescherming hebben. Deze andere landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor de over u verzamelde informatie, hoewel we te allen tijde uw informatie zullen blijven verzamelen, opslaan en gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We zullen ervoor zorgen dat we gegevens alleen delen met organisaties die voldoen aan een adequaat niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming en dat er toereikende contractuele overeenkomsten zijn gesloten met deze partijen.

Uw rechten

Als de AVG op u van toepassing is, heeft u het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over u bezitten en om te verzoeken om wijziging, bijwerking of verwijdering van uw persoonlijke informatie, u beschikt over het recht om te verzoeken om de verwerking van uw gegevens te stoppen, om bezwaar te maken tegen profileringsactiviteiten en om uitsluitend geautomatiseerde verwerking, verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken en/of verzoeken dat uw gegevens onder bepaalde omstandigheden worden overgedragen aan een derde partij (gegevensoverdraagbaarheid). Als u van dit recht gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

U beschikt over het recht om, als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken en u kunt dit doen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming via het opgegeven adres.

Als u een van uw hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden.

U beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit.
De relevante autoriteit voor elk land is te vinden op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Gegevensbehoud

Wanneer u een bestelling plaatst via de Website, zullen we uw Bestelinformatie bewaren zolang als nodig is om onze diensten aan u te verlenen of zolang dit wettelijke verplicht is. Na deze periode worden uw persoonlijke gegevens verwijderd.

Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld veranderingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, juridische of wettelijke redenen.

Contact opnemen

Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen heeft of als u een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op per mail via info@bcdeleutigekrabben.nl of vul het contactformulier dat u onderaan deze pagina kunt vinden.


Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

  • bcdeleutigekrabben.nl maakt gebruik van sessie cookies. Deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Ook maakt Stichtingvastenavend.nl gebruik van tijdelijke cookies. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 30 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd. Aan de hand van cookies kunnen websites van Stichtingvastenavend.nl u herkennen als u deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.
  • U kunt zelf beslissen of u cookies wil accepteren of weigeren. Ook kunt u ervoor kiezen dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst bcdeleutigekrabben.nl u naar het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren. Tevens kunt u zich op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen
  • Wijzigen Cookiebeleid. bcdeleutigekrabben.nl behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. bcdeleutigekrabben.nl adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contactformulier